Darmowa dostawa od 200 zł
99% Klientów poleca nasz sklep
30 dni na zwrot towaru
100% satysfakcji

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH DALEJ RODO LUB ROZPORZĄDZENIE)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, jest FIT ALL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Prądnicka 12/503, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958411, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa numer NIP: 6772475083, numer REGON 521397920, adres poczty elektronicznej: sklep@fitall.pl, numer telefonu kontaktowego: 729 924 002. – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://www.justbefit.pl/sklep/regulamin
 5. Z chwilą założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia Usługobiorca (Klient) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę, podanych przez Usługobiorcę/Klienta danych osobowych wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.
 6. W sprawie swoich danych osobowych Usługobiorca(Klient) może kontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu 729 924 002 lub przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@fitall.pl

PODSTAWA, CEL, ZAKRES I OKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH, UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do niżej określonych celów, podanie tych danych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu realizacji zawartej z Usługodawcą (Sprzedawcą) umowy.
 2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia)
  rozpatrywanie skarg i reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  2. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
  3. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  4. realizacja ciążących na Usługodawcy(Sprzedawcy) obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  5. prowadzenie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  6. prowadzenie działań administracyjnych przez Usługodawcę(Sprzedawcę) w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
  7. przekazanie osobowych Usługobiorcy (Klienta) do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
      1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  8. przekazanie danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. Usługodawca (Sprzedawca) jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2. powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj.:
  1. podmiotom, z którymi Usługodawca(Sprzedawca) ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania np. obsługi dokonanego zakupu, dostawy, płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania;
  2. pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy/Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Usługodawcy/Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych;
  3. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży jeżeli jest inny niż podany wyżej. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym lub zawarcia umowy przez telefon, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym lub zamówień składanych telefonicznie, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.
 9. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, ICH POPRAWIANIA

 1. Usługodawca (Sprzedawca) jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie II. 2. powyżej, przy czym:
  1. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów;
  2. dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej;
  3. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych;
  4. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie II 2.6) powyżej dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody;
  5. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie II 2.7) powyżej dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 2. Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych informuje, że Usługobiorcy/Klientowi przysługują następujące prawa do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 3. Usługobiorca (Klient) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego oraz zamówień składanych telefonicznie.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL,
  2. Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane, ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe zapewnia dostawca serwera.
  3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
  4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
 4. Administratora zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść.

Pliki Cookies

Zgodnie z rozporządzeniem Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies przez Sklep Internetowy fitall.pl

 1. COOKIES
  Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. PRZEZNACZENIE PLIKÓW COOKIES
  Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. TYPY PLIKÓW COOKIES
  Stosowane są dwa rodzaje plików Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. DANE OSOBOWE W PLIKACH COOKIES
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.